NAZWA PROJEKTU:

„WŁĄCZ SIĘ
W OBIEG”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa:
I. Osoby młode na rynku pracy.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji projektu:

od 2016-09-01 do 2018-03-31

Obszar realizacji:

województwo małopolskie 

Dofinansowanie z budżetu UE:

3 157 620,87 zł

Wartość projektu:

3 323 811,44 zł

Realizacja

Beneficjent:

Wielkopolski Instytut Rozwoju Edukacji
i Przedsiębiorczości Łukasz Dymek

Partner:

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce
Biodra „Bioderko”

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 240 osób młodych (140 kobiet i 100 mężczyzn) w wieku 15-29 lat należących do grupy NEET, będących jednocześnie osobami biernymi zawodowo, zamieszkałych w województwie małopolskim (w rozumieniu KC) poprzez trwałe zintegrowanie ich z rynkiem pracy w okresie 01.09.2016 - 31.03.2018r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 240 osób, w tym 140 kobiet i 100 mężczyzn, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa małopolskiego w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo i osoby z kategorii NEET przyjętej w PO WER 2014-2020, w tym – 50% stanowią osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT.  

Uczestnicy projektu zostaną obligatoryjnie objęci:

 1. Kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami o charakterze ciągłym, nieodłącznie towarzyszącym każdej formie aktywizacji i monitorującym jej aktywność w poszukiwaniu pracy.
 2. Poradnictwem zawodowym w zakresie planowania kariery, w tym opracowanie Indywidualnego Podejścia – Diagnozy Potrzeb (IPD).

Uczestnicy projektu zostaną fakultatywnie objęci co najmniej jednym z instrumentów:

ŚCIEŻKA A

WDROŻENIOWA NA RYNEK PRACY

ŚCIEŻKA B

PRZEKWALIFIKUJĄCA GRUPOWE KURSY ZAWODOWE

ŚCIEŻKA C

UZUPEŁNIAJĄCA – INDYWIDUALNE KURSY ZAWODOWE

ŚCIEŻKA A WDROŻENIOWA NA RYNEK PRACY

W ramach Ścieżki A Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z:  

 1. Jednorazowego dodatku relokacyjnego – 60 osób;
 2. Bonu stażowego – 60 osób;
  a) opłacenie badań lekarskich lub psychologicznych;
  b) ubezpieczenie NNW;
  c) premia dla pracodawców.
 3. Bonu szkoleniowego – 12 osób.
  a) stypendium szkoleniowe;
  b) składki ZUS.
 4. Job-coachingu

ŚCIEŻKA B PRZEKWALIFIKUJĄCA GRUPOWE KURSY ZAWODOWE

W ramach Ścieżki B Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z:

 1. Szkolenia w obszarze „ICT”:
  - „Programowanie/Tworzenie aplikacji Internetowych”
 2. Szkolenia w obszarze „Zrównoważona Energia”:
  - „Monter Instalacji Pomp Ciepła”,
  - „Mistrz Budownictwa Pasywnego”

ŚCIEŻKA C UZUPEŁNIAJĄCA – INDYWIDUALNE KURSY ZAWODOWE

w obszarach lub okołoobszarach INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

 1. W ramach szkolenia zapewniamy:
 2. a) stypendium szkoleniowe;
  b) badania lekarskie;
  c) opłacenie egzaminu zewnętrznego i certyfikatów;
  d) opłacenie składek ZUS.

STAŻE ZAWODOWE

 1. W ramach ŚCIEŻKI B i C Uczestnicy Projektu (120 osób) zostaną skierowani na staże zawodowe trwające 6 miesięcy:
 2. a) Gwarantujemy stypendium stażowe;
  b) Darmowe badania lekarskie i psychologiczne;
  c) Ubezpieczenie NNW oraz ZUS;
  d) Zwrot kosztów dojazdu.

W ramach Ścieżki A/B/C Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z: 

 1. Dodatku aktywizacyjnego;
 2. Bonu: opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.